polysemGefundene Synonyme zu " polysem "

1) homonym
2) synonym
3) descent
4) monosem
5) konnotation
6) polysemie beispiele
7) polysemantisch
8) homograph
9) polyvalent
10) polysemous
11) teekesselchen
12) polysemy
13) lexem
14) antonym
15) semantik
16) polysem handschuhe
17) polysem gloves
18) polysem homonym unterschied
19) polysem wort
20) polysem wörterbuchSynonyme zu polysem