homonymy



Gefundene Synonyme zu " homonymy "

1) polysemy
2) homonymie
3) homonyms
4) synonymy
5) homophony
6) hyponymy
7) homonymy example
8) homonym definition
9) homonyme wörter
10) words that sound the same
11) homonymy homonymous
12) homonymy etymology
13) homonymy see
14) homonymy semantic
15) homonymy they



Synonyme zu homonymy