polysemyGefundene Synonyme zu " polysemy "

1) polysemie
2) synonymy
3) metonymy
4) homograph
5) metaphor
6) homonymy
7) antonymy
8) componential analysis
9) homonym
10) polysemic words
11) polysemy examples
12) polysemy übersetzung
13) polysemy definition
14) polysemy dictionary
15) polysemy having
16) polysemy englisch
17) difference polysemy homonymy
18) polysemy meanings
19) polysemy free online
20) polysemy linguisticSynonyme zu polysemy