antonymyGefundene Synonyme zu " antonymy "

1) antonyms
2) hyponomy
3) synonymy
4) polysemy
5) confirm antonym
6) antonymie
7) hyponymy
8) complementarity
9) antonym bedeutung
10) opposite of real
11) converseness
12) homonymy
13) meronymy
14) antonyme beispiele
15) synonym antonym
16) antonymy meaning
17) antonymy related
18) antonymy term
19) antonymy ant
20) antonymy defineSynonyme zu antonymy